Polítiques de privacitat

I.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és BCO Congressos, S.L. (d’ara endavant, “BCO Congressos” amb domicili social en c/ José Rover Motta, 27, 07006, de Palma de Mallorca. Si té alguna consulta relativa a protecció de dades pot dirigir-se a l’Oficina de Protecció de dades del Grup Ávoris a través del correu congresos@bcocongresos.com

II.- Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades?
BCO Congressos informa l’usuari/client, o al representant legal del mateix que pugui facilitar les seves dades a través d’aquesta pàgina web o per a l’adquisició d’algun dels seus productes i/o serveis, que les seves dades seran tractades per BCO Congressos, amb les següents finalitats:

 1. Contacte per a resolució de consultes. BCO Congressos tractarà les dades dels usuaris amb la finalitat de poder gestionar la resposta a les consultes que es rebin a través del formulari de contacte i/o contactar amb aquests usuaris a petició d’aquests mitjançant l’emplenament del formulari de contacte. Legitimació: Aquest tractament es troba basat en el consentiment que l’usuari mostra a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de contacte per a ser contactat per BCO Congressos per a la resolució de la consulta plantejada.
 2. Gestió dels serveis adquirits. Per a poder gestionar la prestació dels serveis oferts per BCO Congressos a través d’aquesta pàgina web, BCO Congressos haurà de tractar les dades personals que el client, així com els que estan sota la responsabilitat d’aquest i que siguin facilitats a través de la present pàgina web. També per a les anteriors finalitats BCO Congressos comunicarà les seves dades a les seves entitats col·laboradores per a poder tramitar la prestació dels serveis. Les dades que es comunicaran a aquestes entitats seran les imprescindibles per a la prestació del servei i només seran utilitzats per aquestes amb aquesta finalitat. Alguns dels destinataris esmentats anteriorment podrien estar situats fora de la Unió Europea. Les transferències internacionals de dades efectuades fora de la Unió Europea es realitzaran de conformitat amb el que s’estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades tant a nivell nacional com europeu. Legitimació: Aquest tractament és necessari per a l’execució del contracte.
 3. Compliment de les obligacions d’índole comptable, legal, fiscal i administrativa. Legitimació: Aquest tractament és necessari per a l’execució del contracte.
 4. Remissió per mitjans electrònics, d’informació sobre ofertes i promocions sobre productes i serveis oferts per BCO Congressos. Amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis que puguin ser del seu interès se li remetran al client per a la seva valoració ofertes sobre productes i serveis relacionats amb els ja contractats amb BCO Congressos. En tot cas el client podrà oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions a través dels mitjans que se li faciliten en l’apartat V d’aquesta política de privacitat o mitjançant la marcació de la casella disposada a aquest efecte. Legitimació: Aquest tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims de BCO Congressos. En el cas de no haver contractat anteriorment cap servei amb BCO Congressos serà necessari obtenir el consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials.
 5. Comunicació de les seves dades personals a altres societats del Grup Ávoris (en el sentit d’el que es preveu en l’article 42 del Codi de Comerç) i que inclou a aquest efecte a Viatges Barceló, S.L., amb la finalitat que aquestes societats puguin remetre-li comunicacions comercials o promocionals de productes i/o serveis oferts per aquestes que poden ser del seu interès, sempre que hagi consentit el seu tractament. Legitimació: Aquest tractament només serà realitzat si BCO Congressos compta amb el consentiment del client.
 6. Realització d’estadístiques i perfils d’assistents a congressos amb finalitats comercials. Amb la finalitat de poder oferir-li informació sobre productes i/o serveis oferts per BCO Congressos que siguin del seu interès, s’elaboraran perfils basats en la informació i dades que BCO Congressos té sobre l’assistent degut a la seva participació en esdeveniments i/o congressos passats. Legitimació: Aquest tractament es basa en l’interès legítim de BCO Congressos. Amb la finalitat de poder personalitzar les comunicacions amb finalitats comercials dirigides als assistents a congressos passats es durà a terme un perfil previ basat en fonts internes i patrons de comportament conforme a les dades aportades pels mateixos assistents a BCO Congressos amb motiu de la seva participació en congressos.
 7. Enviament d’enquesta de satisfacció als assistents a congressos organitzats per BCO Congressos i/o potencials clients. Amb la finalitat de poder verificar la qualitat de les comunicacions, de les gestions de BCO Congressos, del tracte rebut, així com dels serveis de BCO Congressos, est realitzarà enquestes de satisfacció entre els assistents a Congressos i/o potencials clients. Legitimació: Aquest tractament es basa en l’interès legítim de BCO Congressos. Amb la finalitat de poder millorar els procediments d’aquest, es dirigirà als assistents a congressos passats i/o potencials clients per a conèixer el nivell de satisfacció dels mateixos i així poder millorar aquelles qüestions que ho requereixin enfront de futurs congressos. Els assistents i/o potencials clients sempre podran oposar-se a la recepció d’aquestes enquestes a través de les mateixes o dels mitjans establerts en l’apartat V.

III.- Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es tractaran mentre es mantingui la relació contractual. Després d’això, BCO Congressos conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació contractual, degudament bloquejats, per a la seva posada a la disposició de les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment. BCO Congressos procedirà a la supressió física de les seves dades una vegada transcorreguts aquests terminis.
Així mateix, si l’assistent no s’ha oposat a la recepció de comunicacions comercials, BCO Congressos podrà tractar les dades personals d’aquest conforme al descrit en la present política de privacitat. Podrà donar-se de baixa de la recepció d’aquestes comunicacions si així ho estima oportú a través dels mitjans indicats en l’apartat V.

 

IV.- A qui comunicarem les seves dades?

BCO Congressos només comunicarà les dades de clients a:

 • En el cas que el client hagi consentit, BCO Congressos comunicarà dades del client a les societats del Grup Ávoris amb la finalitat que li puguin remetre comunicacions comercials.
 • Tercers amb els quals col·labora i la cessió dels quals és necessària per a la prestació dels serveis.
 • Organismes Públics competents, Jutges i Tribunals.
 • Al marge de les anteriors comunicacions de dades, BCO Congressos compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les dades personals dels clients i que tracten les referides dades en nom i per compte de BCO Congressos com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En concret, BCO Congressos contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que exerceixen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els següents sectors: assessorament jurídic, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics.

V.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’usuari/ client pot exercitar, si ho desitja, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, remetent una comunicació per escrit al Delegat de Protecció de Dades de Grup Ávoris a l’adreça c/ José Rover Motta, 27, 07006, a Palma de Mallorca o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça congresos@bcocongresos.com adjuntant en tots dos casos a aquesta sol·licitud, còpia del seu DNI, NIF o document oficial que li identifiqui.
L’usuari/client podrà, en relació a aquells tractaments que estiguin basats en l’obtenció del seu consentiment, retirar el seu consentiment a través del procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

VI.- Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que BCO Congressos tracta són les dades personals recaptades dels subjectes interessats durant l’aportació d’aquests de les seves dades a través d’aquesta pàgina web.
Durant el manteniment de la relació contractual, BCO Congressos pot tractar dades de tercers que el client pugui facilitar. En aquest sentit, el client s’obliga a informar a totes aquestes persones de les previsions aquí recollides en matèria de protecció de dades.

 

VII.- Davant quina autoritat pot exercitar les seves reclamacions?

L’usuari/client pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb la resposta que hagi rebut de BCO Congressos en atendre els seus drets. En qualsevol cas, podrà dirigir-se inicialment al Delegat de Protecció de Dades de Grup Ávoris, a través de l’adreça congresos@bcocongresos.com o bé l’adreça c/ José Rover Motta, 27, 07006, a Palma de Mallorca, per a poder solucionar qualsevol reclamació amb la finalitat que BCO Congressos pugui ajudar-lo referent a això.